Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Logo

Pengumuman

Notis servis layan diri i-Get In Touch mulai Sept 1

Pelanggan yang dihormati,

Bagi memastikan keselesaan dan keselamatan anda serta usaha menjaga kelestarian alam sekitar, perkhidmatan yang berikut akan berkuatkuasa sepenuhnya secara atas talian di portal i-Get In Touch bermula pada September 1, 2021:

 • Perubahan dalam kaedah/sumbangan kekerapan
 • Kemaskini Nombor Akaun/Profil

Untuk makluman lanjut, sila layari sini atau sila hubungi agen takaful anda.

Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”)

Adalah dimaklumkan bahawa Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”) telah dilanjutkan ke 31 Disember 2021.

Selaras dengan pelepasan daripada Kerajaan ketika penularan wabak COVID-19, Syarikat akan membenarkan pemilik sijil Takaful yang terjejas kewangannya disebabkan COVID-19 atau Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) untuk menangguh bayaran caruman tetap mereka selama 3 bulan tanpa menjejaskan perlindungan sijil.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Soalan Lazim.


Objektif Dana Baharu bagi Dana Berkaitan Pelaburan - Dana i-Mekar

Pelanggan yang dihargai,

Sukacita dimaklumkan bahawa berkuat kuasa dari 1 September 2021, objektif dana bagi Dana Berkaitan Pelaburan – Dana i-Mekar adalah dipinda seperti berikut:

Objektif Dana Semasa Objektif Dana Baharu
(berkuat kuasa 1 September 2021)
Dana yang mana pelaburan adalah dalam ekuiti yang berlandaskan Syariah (berkadar dari 80% hingga 100%), yang mudah ubah dalam jangka pendek, serta deposit Islam. Dana ini berupaya mencapai peningkatan modal jangka pertengahan hingga jangka panjang. Walaupun dana dilaburkan terutamanya di Malaysia, sebahagiannya boleh dilaburkan di Singapura (sehingga 25%) dan Hong Kong (sehingga 25%), sekiranya dan apabila diperlukan, untuk memperbaiki pulangan dana. Dana i-Mekar hanya dilaburkan dalam sekuriti yang berlandaskan Syariah. Dana yang mana pelaburan adalah dalam ekuiti yang berlandaskan Syariah (berkadar dari 80% hingga 100%), yang mudah ubah dalam jangka pendek, serta deposit Islam. Dana ini berupaya mencapai peningkatan modal jangka pertengahan hingga jangka panjang. Walaupun dana dilaburkan terutamanya di Malaysia, sebahagiannya boleh dilaburkan di Singapura (sehingga 25%) dan Kawasan Besar China (Tanah Besar China, Hong Kong, Macau dan Taiwan) (sehingga 25%), sekiranya dan apabila diperlukan, untuk memperbaiki pulangan dana. Dana i-Mekar hanya dilaburkan dalam sekuriti yang berlandaskan Syariah.

Perubahan ini bertujuan untuk membolehkan dana tersebut menyertai saham yang lebih bagus mewakili ekonomi China serta memberi lebih banyak peluang kepada dana untuk meningkatkan prestasi bagi pemegang sijil.

Sila ambil perhatian bahawa perubahan ini TIDAK AKAN MEMPENGARUHI sebarang manfaat Takaful yang sedia ada dan juga tiada kadar tambahan akan dikenakan bagi Caruman dan caj lain.

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini bagi Soalan Lazim dan sini bagi Lembaran Fakta Dana – Dana i-Mekar yang terkini.

Untuk bantuan lebih lanjut, sila hubungi 1 300 13 8338 atau e-mel i-greatcare@greateasterntakaful.com

Terima kasih.


Cawangan-cawangan dengan waktu kerja berkurangan (8.30 pagi - 2.00 petang, Jun 3 hingga Jun 28, 2021)

 • Jalan Ampang (ibu pejabat)
 • Alor Setar
 • Batu Pahat
 • Bintulu
 • Ipoh
 • Johor Bahru
 • Jalan Tiara 2A (Klang)
 • Jalan Md Lazim Saim (Klang)
 • Kota Bharu
 • Kota Kinabalu
 • Kuala Terengganu
 • Kuantan
 • Kuching
 • Lahad Datu
 • Melaka
 • Miri
 • Penang
 • Sandakan
 • Sibu
 • Taiping
 • Tawau

Program Bantuan Hospitalisasi Swasta COVID-19

Pelanggan Yang Dihargai,

Dengan sukacitanya kami ingin mengumumkan pelaksanaan Program Bantuan Hospitalisasi Swasta COVID-19 untuk membantu orang yang dilindungi di bawah pelan perubatan kami yang dimasukkan ke mana-mana hospital swasta yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di Malaysia untuk rawatan COVID-19 bagi Kategori 3, 4 atau 5.

Syarat kelayakan bagi Program ini adalah seperti berikut:

 1. Bagi pelanggan sedia ada, pemilik sijil mestilah pengguna i-Get In Touch berdaftar dan mempunyai pelan(-pelan) perubatan Great Eastern Takaful yang masih berkuat kuasa.

 2. Bagi pelanggan baharu dengan pelan perubatan, pemilik sijil mestilah mendaftar i-Get In Touch dan membuat perakuan e-Sijil dalam tempoh 30 hari daripada tarikh sijil dikeluarkan.

Di bawah program ini, orang yang dilindungi yang layak yang dijangkiti dengan COVID-19 dan dimasukkan ke mana-mana hospital swasta yang ditetapkan oleh KKM untuk rawatan perubatan yang berkenaan bagi Kategori 3, 4 atau 5 berhak mendapat pengembalian semula wang bagi tuntutan penghospitalan tertakluk pada had-had berikut:

 1. sehingga RM5,000 bagi pesakit COVID-19 Kategori 3, atau
 2. sehingga RM15,000 bagi pesakit COVID-19 Kategori 4, atau
 3. sehingga RM25,000 bagi pesakit COVID-19 Kategori 5.

Nota: Sekiranya terdapat perubahan Kategori semasa rawatan COVID-19 di hospital swasta, wang pelanggan akan dikembalikan mengikut amaun manfaat bagi Kategori tertinggi 3, 4 atau 5.

Manfaat muhibah ini adalah berdasarkan prinsip ganti rugi yang mana Syarikat akan menanggung baki perbelanjaan perubatan yang layak yang dikenakan oleh orang yang dilindungi yang layak setelah menuntut daripada syarikat lain, jika ada. Setiap orang yang dilindungi yang layak terhad kepada satu (1) manfaat sahaja. Kelayakan bagi Program ini adalah mengikut tarikh kemasukan pesakit COVID-19 Kategori 3, 4 atau 5 ke hospital swasta di Malaysia yang ditetapkan oleh KKM semasa tempoh perlindungan dari 27 Mac 2021 hingga 30 September 2021, termasuk kedua-dua tarikh dan terhad kepada tuntuntan maksimum RM1.0 juta.

Klik di sini untuk Soalan Lazim mengenai cara-cara mendaftar i-Get In Touch, terma dan syarat serta pengecualian program. 


Dokumen-dokumen di i-Get in Touch dari 1 April 2020

Para pelanggan yang dihargai

GETB terus melindungi alam sekitar!

Mulai 1 April 2021, surat-surat / pemberitahuan berikut boleh didapati di portal layan-diri kami, i-Get in Touch:

 • Surat berkaitan kaedah pembayaran caruman & perubahan kekerapan
 • Surat berkaitan pengeluaran sebahagian
 • Surat berkaitan penukaran penama, alamat, butiran peribadi, notis caruman perlu dibayar
 • Notis Bayaran tidak Mencukupi
 • Penyata Penyerahan ILP, dll

Sila rujuk tutorial di sini atau hubungi 1 300 13 8338 untuk bantuan.


Pelancaran Dana Vaksin COVID-19 (RM1.0 juta)  

Dengan bermulanya Program Imunisasi COVID-19 Nasional di Malaysia pada 24 Februari 2021, kami dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran Dana Vaksin COVID-19 ("Dana") untuk memberikan bantuan kewangan percuma kepada pelanggan kami yang mengalami kesan sampingan teruk yang mungkin timbul selepas menerima vaksin COVID-19.

Sebagai inisiatif berniat baik, Syarikat telah memperuntukkan Dana Vaksin COVID-19 RM1.0 juta untuk pelanggan kami yang mengalami kesan sampingan teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 dan Dana ini digunakan bagi semua orang yang dilindungi oleh Great Eastern Takaful yang merupakan pengguna i-Get In Touch berdaftar dan di mana sijilnya berkuat kuasa semasa tempoh lindungan, kecuali Manfaat Pekerja Kumpulan Wajib dan MySalam. Tempoh lindungan bermula dari 25 Februari 2021 hingga 31 Disember 2021, atau apabila mencapai had tuntutan maksimum RM1.0 juta, yang mana yang lebih awal.

Dana memberikan faedah berikut:

 • Manfaat Tunai Hospital Harian: RM200 sehari hingga tujuh (7) hari untuk kemasukan ke hospital di Malaysia yang mengehendaki rawatan perubatan yang diperlukan akibat AEFI dalam tempoh 14 hari selepas menerima Vaksin COVID-19.
 • Manfaat Kematian: Jumlah sekali gus RM10,000 bagi setiap orang yang dilindungi sekiranya kematian berkaitan dengan AEFI dalam tempoh 30 hari selepas menerima Vaksin COVID-19 ATAU daripada tarikh kemasukan ke hospital akibat AEFI, mana yang kemudian. Manfaat kematian ini dibayar atas faedah kematian sijil takaful lain, jika ada.

Catatan:

"Vaksin COVID-19" merujuk kepada sebarang vaksin COVID-19 (termasuk dos pertama dan dos berikutnya) yang diluluskan untuk digunakan di Malaysia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan ditadbir oleh pegawai perubatan berdaftar di lokasi yang ditentukan oleh KKM dalam Malaysia.

Tiada faedah yang akan dibayar sekiranya Vaksin COVID-19 diberikan dalam tempoh 14 hari pertama daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana kemudian.

Hanya satu tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap orang yang dilindungi dari Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) atau Great Eastern General Insurance (Malaysia).

Dana RM1.0 juta ialah had gabungan untuk Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) dan Great Eastern General Insurance (Malaysia).

Syarikat berhak untuk mengubah dan/atau menghentikan Dana lebih awal, sekiranya syarat dan keadaan lazim berubah.

Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan, anda boleh menghantar e-mel ke i-greatcare@greateasterntakaful.com atau menghubungi Careline Perkhidmatan Pelanggan kami di 1300-13-8338.

Soalan-soalan Lazim

1.      Apakah yang dilindungi oleh Dana Vaksin COVID-19?

 

Manfaat

 Penerangan

 Jumlah Perlindungan

Manfaat Tunai Hospital Harian

Manfaat harian dibayar untuk maksimum tujuh (7) hari berturut-turut bagi setiap hari orang dilindungi yang layak memasuki hospital semasa tempoh layak disebabkan semata-mata oleh kesan sampingan yang teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) dalam tempoh 14 hari selepas menerima Vaksin COVID-19 yang diluluskan.

 

RM200 sehari

 Manfaat Kematian

Bayaran sekali gus jika orang yang dilindungi meninggal dunia disebabkan oleh AEFI dalam tempoh 30 hari sejak menerima Vaksin COVID-19 atau daripada tarikh kemasukan ke hospital kerana AEFI, mana yang kemudian.

 

RM10,000 setiap orang yang dilindungi

·            Kemasukan orang layak yang dilindungi ke hospital kerana kesan sampingan teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 mesti dipertimbangkan dari segi perubatan oleh pengamal perubatan berdaftar.

·            Tarikh penyerahan tuntutan oleh orang dilindungi yang layak mesti berlaku dalam tempoh sah Dana Vaksin COVID-19. Tarikh penyerahan tuntutan akan dianggap sebagai tarikh orang dilindungi yang layak menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan kami mengakui penerimaannya.

·            Manfaat Tunai Hospital Setiap Hari hanya perlu dibayar sekali untuk setiap orang dilindungi yang layak walaupun beliau dimasukkan ke hospital berkali-kali kerana mengalami kesan teruk berikutan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 dalam tempoh perlindungan.

·            "Vaksin COVID-19" merujuk kepada sebarang vaksin COVID-19 (termasuk dos pertama dan dos berikutnya) yang diluluskan untuk digunakan di Malaysia oleh Kementerian Kesihatan (KKM) dan ditadbir oleh pegawai perubatan berdaftar di lokasi yang ditentukan oleh KKM di Malaysia.

2.      Adakah saya layak untuk Dana Vaksin COVID-19 sekiranya saya bukan merupakan pengguna i-Get In Touch yang berdaftar?

Tidak, tuntutan anda akan ditolak kerana tidak memenuhi syarat sebagai pengguna i-Get In Touch

yang berdaftar.

3.      Adakah terdapat sebarang tempoh menunggu untuk manfaat boleh dibayar?

Ya, terdapat tempoh menunggu selama 14 hari daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana satu kemudian. Tarikh penerimaan Vaksin COVID-19 mestilah lebih dari 14 hari daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian sijil, yang mana kemudian.

4.      Bolehkah saya membuat pelbagai tuntutan sekiranya saya dimasukkan ke hospital lebih dari sekali akibat kesan sampingan teruk berikutan imunisasi (AEFI) suntikan vaksin COVID-19?

Tidak, Manfaat Tunai Hospital Harian dibayar sekali untuk setiap orang dilindungi yang layak, walaupun kemasukan ke hospital pertama adalah kurang daripada 7 hari.

5.      Adakah ia merangkumi hospital swasta dan kerajaan di Malaysia, dan hospital di luar Malaysia?

Kelayakan untuk Manfaat Tunai Hospital Harian terpakai untuk hospital swasta dan kerajaan di Malaysia. Kemasukan ke hospital di luar Malaysia tidak dilindungi.

Walau bagaimanapun, Manfaat Kematian perlu dibayar walaupun orang yang dilindungi berada di luar Malaysia.


e-Penyata bagi Tahun 2020

Para Pelanggan yang dihargai,

Sukacita dimaklumkan bahawa Penyata berikut boleh mula dimuatnaik di portal pelanggan, i-Get In Touch:

 1. Penyata Caruman Takaful Keluarga (FTCS)
  Pengesahan rasmi caruman dibayar yang membolehkan pemilik sijil menuntut pelepasan cukai

 2. Penyata Tahunan Berkaitan Pelaburan / PIA
  Penyata untuk memaklumkan setiap pemilik sijil mengenai nilai sijilnya, setiap tahun

 3. Notis Kemampanan Pelaburan Tahunan Takaful
  Penyata yang memberikan maklumat mengenai faktor-faktor yang boleh mengurangkan nilai dana sijil

E-penyata anda adalah dalam format Fail Dokumen Mudahalih (PDF) dan anda boleh mengakses penyata sehingga 5 tahun yang terdahulu. E-penyata ini adalah untuk sijil yang dikeluarkan di bawah Agensi, Bancatakaful dan Takaful Berkelompok.

Tiada salinan penyata bercetak akan dihantar kepada anda.

Jika anda adalah pengguna baharu, sila klik di sini untuk pendaftaran. Anda boleh log masuk jika anda adalah pengguna sedia ada.

Ketahui lebih lanjut bagaimana i-Get in Touch memudahkan pengurusan perlindungan kewanagn anda dan rujuk tutorial-tutorial yang disediakan di sini.

Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami di 1 300 13 8338 atau e-mel kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

Terima kasih.


Daftar & Tukar kepada e-Pembayaran dan Menang Sehingga RM5,000 e-Baucar

Pelanggan yang Dihargai,

i-Get In Touch KINI menawarkan khidmat e- Pembayaran pantas.

Apakah manfaatnya untuk ANDA?

 1. Kekal selamat dan gunakan khidmat-khidmat tersebut 24/7, bila-bila masa dan di mana-mana jua
 2. Anda disahkan melalui log masuk yang dilindungi – HANYA ANDA boleh buat sebarang kemas kini sijil anda
 3. Akses maklumat dan semak status transaksi anda di hujung jari
 4. Terima bayaran terus ke bank akaun anda
 5. Proses lebih mudah dan tidak rumit

Terima kasih kerana menyokong dan menggunakan kemudahan i-Get In Touch untuk memudahkan pengurusan perlindungan kewangan anda.

Bermula dari 15 Februari sehingga 14 April 2021, anda berpeluang memenangi e-baucar Touch ‘n Go sehingga RM5,000 apabila anda mendaftar dan melakukan satu transaksi e-pembayaran. Baca terma dan syarat Kempen Daftar & Beralih ke e-Pembayaran di sini.

Ketahui lebih lanjut bagaimana i-Get in Touch memudahkan pengurusan perlindungan kewanagn anda dan rujuk tutorial-tutorial yang disediakan di sini https://www.greateasterntakaful.com/bm/dapatkan-bantuan/i-get-in-touch.html

Kemaskini: Kempen telah tamat pada 12 Mac 2021, 2:16pm.


Daftar & Tukar kepada e-Pembayaran dan Menang Sehingga RM5,000 e-Baucar

Pelanggan yang Dihormati,

Berita baik! Kami telah menyediakan infografik baru bagi Model Operasi Takaful untuk memberi anda pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana perniagaan Takaful beroperasi. Kami telah menyediakan dokumen ini dalam dua bahasa, Bahasa Melayu dan Inggeris untuk kemudahan rujukan anda.

Untuk menjadikan perkara ini lebih jelas dan konsisten, kami telah mengemas kini Model Operasi Takaful yang berkaitan dengan pemotongan Caj Pendahuluan (Yuran Wakalah) pada Nov 2020. Caj Pendahuluan yang dikenakan (jika ada) akan ditolak dari Dana Peserta masing-masing. Dana Peserta merujuk kepada Akaun Individu Peserta (PIA), atau Akaun Unit Peserta (PUA), yang mana terpakai. Sekiranya tiada akaun yang disebutkan di atas, Caj Pendahuluan tersebut akan dipotong dari Dana Tabarru’.

Sila ambil perhatian bahawa kemas kini ini TIDAK AKAN MEMPENGARUHI sebarang manfaat Takaful yang sedia ada dan juga tiada kadar tambahan akan dikenakan bagi Caruman, yuran dan caj Tabarru.

Untuk maklumat lanjut mengenai model Takaful kami, sila klik di sini.

Untuk bantuan lebih lanjut, sila hubungi 1 300 13 8338 atau e-mel i-greatcare@greateasterntakaful.com

Terima kasih.


e-Dokumen Baharu di i-Get In Touch

Pelanggan Yang Dihargai,

Sukacita dimaklumkan bahawa kami tidak lagi mengirimkan salinan dokumen dan surat berikut kepada anda. Ini sejajar dengan usaha kami ke arah Kempen Mesra Alam dan pada masa yang sama meningkatkan lagi perkhidmatan yang ditawarkan di portal i-Get In Touch.

 • Surat Pra-Luput dan Luput (Pre-Lapse & Lapse Letter)
 • Surat Penyerahan (Surrender Letter)
 • Sijil Kuat Kuasa Semula (Certificate Reinstatement)
 • Makluman Potongan Caruman GIRO/DDA/Kad Kredit Tidak Berjaya (Unsuccessful Contribution Deduction Notifications on GIRO/DDA/Credit Card)

Anda boleh klik di sini untuk langkah-langkah mendapatkan e-dokumen atau surat melalui i-Get In Touch.

Untuk bantuan selanjutnya, sila hubungi 1 300 13 8338 atau emel i-greatcare@greateasterntakaful.com.

Terima kasih.


Perubahan Jadual Pemotongan Kaedah Pembayaran GIRO dan DDA

Pelanggan yang dihormati,

Kami ingin memaklumkan bahawa mulai 16 November 2020, jadual kaedah pembayaran automatik untuk kaedah pembayaran GIRO (Auto Debit) dan Direct Debit Authorisation (DDA) akan disemak semula mengikut tarikh caruman perlu dibayar. Tujuan pelarasan ini adalah untuk memastikan caruman anda akan dibayar pada masa yang terdekat demi menjamin perlindungan sijil Takaful anda.

Perincian semakan pemotongan caruman secara automatik dari akaun bank pelanggan ditunjukkan di bawah:

Amalan Lama

Amalan Baharu

Sebelum 16 November 2020

Berkuat kuasa mulai 16 November 2020

Tarikh Caruman Perlu Dibayar

Tarikh Potongan

Tarikh Caruman Perlu Dibayar

Tarikh Potongan

1 Hari bulan – Akhir bulan

Percubaan pemotongan pertama = 28 hari bulan

 

Percubaan pemotongan ke-2 = 9 hari bulan berikutnya (jika percubaan pemotongan pertama tidak berjaya)

 

 

 

1 Hari bulan – 15 Hari bulan

Percubaan pemotongan pertama = 9 hari bulan

 

Percubaan pemotongan ke-2 = 28 hari bulan (jika percubaan pemotongan pertama tidak berjaya)

16 Hari bulan – Akhir bulan

 

Percubaan pemotongan pertama = 28 hari bulan

 

Percubaan pemotongan ke-2 = 9 hari bulan berikutnya (jika percubaan pemotongan pertama tidak berjaya)

*Untuk DDA & BSN GIRO - pemotongan akan dilakukan pada hari-hari bekerja berikut sekiranya tarikh 9 hari bulan dan 28 hari bulan jatuh pada hari cuti umum atau hujung minggu.

Kami sangat menyarankan agar anda memeriksa penyata akaun bank anda secara berkala untuk memastikan perlindungan kontrak Takaful anda secara berterusan. Sekiranya anda mengesyaki ada pemotongan Caruman yang tidak dibenarkan telah dibuat ke akaun anda, atau penyelewengan lain mengenai pemotongan Caruman anda, anda harus segera memberitahu bank dan Great Eastern Takaful Berhad.

Untuk bantuan lebih lanjut, sila hubungi 1 300-1383 38 atau e-mel i-greatcare@greateasterntakaful.com


Memperkenalkan GET-REV

Pelanggan yang dihormati,

Sukacitanya kami memaklumkan bahawa Skim Takaful Kumpulan baharu, GET-REV, akan dilancarkan pada 1 Nov 2020 sebagai sebahagian daripada usaha berterusan kami dalam menyediakan pelanggan kami dengan perlindungan yang terbaik dan berpatutan melalui ciri-ciri inovatif:-

 • Perlindungan Komprehensif & Fleksibel:
  • Kematian
  • Hilang Upaya Penuh & Kekal
  • 45 Penyakit Kritikal
  • Kemalangan Diri
  • Manfaat Penghospitalan & Manfaat Ihsan

GET-REV akan menggantikan produk semasa iaitu Group Multiple Benefit Takaful Scheme (GMBTS) berkuat kuasa 1 Oktober 2020 dan Group Protection Takaful (GPT) setelah tamat tempoh. Namun begitu, pelanggan GMBTS yang sedia ada boleh terus menikmati manfaat GMBTS, dan pelanggan GPT akan ditawarkan dengan GET-REV semasa pembaharuan Sijil.

Di Great Eastern Takaful Berhad, kami berhasrat untuk memberikan perlindungan terbaik untuk aset paling berharga dalam organisasi anda iaitu kakitangan anda dan/atau ahli keluarga mereka.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pengurus Perniagaan atau Ejen Korporat anda atau e-mel kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

Terima kasih atas sokongan berterusan anda.


Nasihat Mengenai Kes Covid 19 Yang DiUji Positif di Menara Great Eastern

Pada 18 Oktober petang, syarikat telah dimaklumkan bahawa seorang pekerja telah diuji positif untuk COVID-19. Kami telah melaporkan keadaan ini kepada Kementerian Kesihatan (KKM) dan segera menutup tingkat yang terjejas tersebut di Menara Great Eastern untuk pembersihan dan sanitasi menyeluruh yang dilaksanakan pada waktu pagi 19 Oktober.

Pekerja yang terlibat kini berada di Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut. Kakitangan lain yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit, telah dimaklumkan dan dihantar ke Klinik Kesihatan Kuala Lumpur untuk diuji. Mereka juga telah menerima pesanan untuk mengkuarantin diri selama 14 hari,seperti yang diminta oleh KKM.Kami juga telah memberitahu semua penyewa di Menara Great Eastern demi kepentingan keselamatan awam.

Kami menyediakan sokongan kepada rakan sekerja dan keluarga mereka yang terjejas dalam masa yang sukar ini. Pada masa yang sama bekerjasama dengan KKM untuk melaksanakan semua langkah yang diperlukan untuk mematuhi nasihatnya.

Kesihatan dan keselamatan pelanggan, warga pekerja, wakil kewangan dan penyewa tetap menjadi keutamaan kami. Sebagai sebahagian daripada langkah operasi standard kami, semua pihak telah dinasihatkan untuk memantau kesihatan mereka dan segera mendapatkan rawatan perubatan jika perlu.

Kami juga telah memastikan langkah ini berterusan di pejabat kami: pemeriksaan suhu disediakan, pelitup muka dipakai selalu, pembersih tangan disediakan, dan pembersihan kawasan umum dilakukan secara berkala.

Kami terus menasihatkan semua warga kerja dan wakil kewangan kami untuk terus berwaspada terhadap kesihatan am, mematuhi amalan kebersihan diri yang baik dan meminimumkan interaksi bersemuka pada masa ini. Kami sedang memantau keadaan dengan teliti dan akan terus mematuhi nasihat KKM dengan tegas.

Pengguna _digalakkan untuk melayari portal layan diri Great Eastern iGet in Touch, untuk mengakses maklumat sijil mereka atau untuk melakukan transaksi mudah https://bit.ly/iGetinTouch

Untuk bantuan lebih lanjut,sila hubungi 1 300-1383 38 atau e-mel i-greatcare@greateasterntakaful.com.


Log Masuk i-Get In Touch Melalui Great ID

Para Pelanggan yang kami hargai,

Sukacitanya kami mengumumkan bahawa bermula 8 Ogos 2020, Great Eastern Takaful Berhad (GETB) akan memperkenalkan Great ID, identiti log masuk yang baharu untuk Pelanggan kami.

Dengan Great ID, anda akan menggunakannya untuk menguruskan semua log masuk anda ke perkhidmatan digital dan aplikasi untuk kedua-dua sijil Great Eastern Takaful dan polisi Great Eastern (jika berkenaan).

Anda hanya memerlukan alamat e-mel yang sah untuk mencipta Great ID anda, yang akan menggantikan log masuk ID i-Get In Touch semasa anda.

Klik di sini untuk melihat langkah-langkah untuk mencipta Great ID bagi pengguna baharu atau sedia ada i-Get In Touch.

Anda juga boleh melihat Soalan Lazim Great ID di sini.

Untuk maklumat lanjut mengenai i-Get In Touch, sila klik di sini.

Terima kasih.


Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”)

Adalah dimaklumkan bahawa Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”) telah dilanjutkan ke 30 Jun 2021.

Selaras dengan pelepasan daripada Kerajaan ketika penularan wabak COVID-19, Syarikat akan membenarkan pemilik sijil Takaful yang terjejas kewangannya disebabkan COVID-19 atau Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) untuk menangguh bayaran caruman tetap mereka selama 3 bulan tanpa menjejaskan perlindungan sijil.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Soalan Lazim di bawah

Soalan Lazim

No

Soalan

Jawapan

1

Apakah Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”) untuk Penularan wabak COVID-19?

Ini adalah Program bagi pemilik sijil yang layak yang boleh memohon untuk menangguh bayaran caruman tetap sijil selama 3 bulan.

Pemilik sijil boleh menangguh bayaran caruman selama 3 bulan berturut-turut jika permohonannya untuk Program ini diluluskan oleh Syarikat.

2

Apa akan terjadi kepada sijil jika ianya di bawah Program ini selama 3 bulan berturut-turut?

Syarikat akan terus menyediakan perlindungan di bawah sijil tersebut. Dalam kata lain, jika terdapat tuntutan sepanjang 3 bulan ini, tuntutan tersebut akan diproses mengikut perlindungan sedia ada sijil, tertakluk pada terma dan syarat. Jika tuntutan dibenarkan, Syarikat berhak untuk menolak caruman tertangguh sebelum bayaran tuntutan.

3

Bilakah tarikh kuat kuasa bagi Program ini?

Program Penangguhan Bayaran Caruman ini pada asalnya bermula dari 1 Apr 2020 hingga 31 Disember 2020. Program ini telah dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021.Permohonan untuk menangguh bayaran caruman hendaklah diterima dalam tempoh ini.

4

Siapakah yang layak untuk Program ini?

(i) Ini bukanlah Program kelayakan automatik. Pemilik sijil perlu memohom dan ianya tertakluk kepada kelulusan Syarikat.
 

(ii) Kriteria kelayakan adalah seperti berikut:

(a)    Pemilik sijil yang terkesan dengan penularan wabak Covid-19.

(b)    Ini adalah bagi semua sijil yang carumannya perlu dibayar pada 1 Mac 2021 sehingga 30 Jun 2021 (merangkumi kedua-dua tarikh)

(c)     Caruman mestilah dibayar sehingga tarikh perlu dibayar terkini pada 1 Mac 2021.

(d)    Bagi sijil caruman tetap.

5

Adakah pemilik sijil perlu membayar balik caruman 3 bulan selepas tamat Program?

Ya, pemilik sijil perlu membayar balik caruman penangguhan 3 bulan apabila tamat Program bagi mengelakkan sijil menjadi luput.

Anda diingatkan bahawa ini bukanlan program penepian caruman.
 

Dua illustrasi dilampirkan untuk menunjukkan bagaimana penangguhan caruman terpakai kepada sijil dengan dua kekerapan pembayaran yang berlainan, termasuk bagaimana dan bila pemilik sijil harus mula membuat pembayaran caruman.

Anda boleh menghubungi kami sekiranya anda masih menghadapi kesulitan kewangan selepas caruman penangguhan tamat. Sila hubungi kami pada 03-42598338 sambaungan 7337 atau emel ke DefermentContribution@greateasterntakaful.com


Kelangsungan sijil adalah sangat penting terutamanya apabila penangguhan 3-bulan ini digunapakai. Pemilik sijil dinasihati supaya membuat pembayaran tertangguh untuk memastikan kelangsungan sijil dan perlindungan, terutama untuk Pelan-pelan Tradisional dan sijil yang baru berkuatkuasa.
 

Ilustrasi (A) :

Kekerapan Pembayaran Caruman  = Bulanan

Amaun Caruman = RM100

Tarikh Perlu Dibayar Seterusnya  = 15 April 2021

Tarikh Perlu Bayar

Amaun (RM)

Nota

15/04/2021

100

Ditangguh – tiada bayaran diperlukan

15/05/2021

100

Ditangguh – tiada bayaran diperlukan

15/06/2021

100

Ditangguh – tiada bayaran diperlukan

15/07/2021

300

Bayar semula amaun caruman tertangguh


Ilustrasi (B):

Kekerapan Pembayaran Caruman  = Suku Tahunan

Amaun Caruman = RM300

Tarikh Perlu Dibayar Seterusnya  = 15 April 2021

Tarikh Perlu Bayar

Amaun (RM)

Nota

15/04/2021

300

Ditangguh – tiada bayaran diperlukan

15/07/2021

300

Bayar semula amaun caruman tertangguh

 

6

Bagaimanakah pemegang sijil boleh membayar caruman tertangguh?

Mereka boleh memilih kaedah pembayaran berikut:


(i) JomPAY atau perbankan internet
(ii) Kard kredit
(iii) Cek atau tunai (tidak digalakkan)

(iv) Perbankan Internet untuk CIMB, MBB, PBB
 

7

Jika sijil adalah bayaran caruman tetap melalui potongan kad kredit/debit/GIRO atau arahan bank, apa yang perlu dibuat oleh pemilik sijil?

(i) Bagi kaedah pembayaran semasa iaitu kad kredit/debit, GIRO/Kebenaran Debit Terus, Syarikat akan menghentikan potongan setelah permohonan diluluskan.

(ii) Bagi kaedah pembayaran semasa iaitu melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA), Arahan Bank, JomPAY atau perbankan internet dengan mod bayaran set berulang, pemilik sijil hendaklah menukar pilihan berulang untuk menghentikan potongan automatik selama tempoh 3 bulan setelah permohonan diluluskan.

8

Merujuk kepada Soalan No. 7, apakah akan terjadi selepas Program tamat?

Merujuk kepada Jawapan No. 7:

(i) Syarikat akan menyambung semula pemotongan caruman setelah tamat 3 bulan.

(ii) Pemilik sijil perlu memaklumkan bank berkenaan dan set semula pilihan berulang untuk menyambung semula pemotongan dan terus menyambung perlindungan.

9

Berapa lamakah kelulusan permohonan mengambil masa?

Proses permohonan akan mengambil masa 10 hari bekerja daripada tarikh terima borang dan dokumen lengkap semasa tempoh PKP, dan 5 hari bekerja selepas tempoh PKP. Pemilik sijil akan menerima notifikasi mengenai status permohonan mereka melalui emel.

10

Jika diluluskan, bilakah Program bermula?

Program ini akan bermula dari tarikh caruman perlu dibayar seterusnya selama 3 bulan.
 

Setelah permohonan diluluskan, pemegang sijil akan menerima Surat Penerimaan. Pemegang sijil dinasihati supaya membaca dan memahami tawaran, terma dan syarat-syarat yang tertera dalam Surat Penerimaan. Pemilik Sijil mesti menandatangani dan mengemel kembali Surat Penerimaan tersebut kepada GETB dalam tempoh 14 hari dari tarikh Surat Penerimaan sebelum penangguhan bermula.

Contoh:

1.       Tarikh caruman perlu dibayar seterusnya ialah 15 Mei 2021.

2.       Permohonan diluluskan pada 12 April 2021

3.       Program ini akan bermula dari 15 Mei 2021 sehingga 15 Julai 2021

11

Bolehkah pemilik sijil memohon lebih daripada sekali untuk Program ini?

Tidak, Program ini hanya akan diluluskan sekali sahaja untuk setiap sijil. Walau bagaimanapun, pemilik sijil yang memohon program ini dan diluluskan pada tahun 2020, boleh memohon semula untuk bantuan bagi tahun 2021 jika status kewangan mereka masih terkesan akibat pandemik.

12

Bolehkah faedah dikenakan oleh Syarikat atas sumbangan tertunda dalam tempoh 3 bulan penangguhan?

Tidak. Faedah tidak akan dikenakan ke atas sumbangan tertunda dalam tempoh 3 bulan penangguhan ini.

13

Bolehkan Syarikat mengenakan apa-apa caj untuk penangguhan sumbangan selama 3 bulan, atau untuk perubahan yang dibuat kepada sijil oleh pemilik sijil yang berkenaan?

Tidak, Syarikat tidak akan mengenakan pembayaran dan caj bagi opsyen penangguhan sumbangan dan perubahan yang dibuat oleh pemilik sijil yang berkenaan dalam tempoh dari 1 Mac 2021 hingga 30 Jun 2020. Syarikat juga tidak akan mengenakan apa-apa penalti akibat lewat pembayaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan.

14

Adakah caj-caj Tabarru, Wakalah dan sebarang caj sijil lain, jika berkenaan, akan ditolak semasa tempoh penangguhan sumbangan?

Tidak, tidak akan ada caj dan pembayaran yang dikenakan sewaktu tempoh penangguhan sumbangan. Semua pembayaran dan caj ini hanya akan ditolak apabila sumbangan tertunda 3 bulan dibayar balik oleh pemilik sijil.

15

Apakah proses permohonan yang perlu dilakukan?

(i) Muat turun Borang Permohonan Penangguhan Caruman (selepas ini dirujuk sebagai ‘Borang’) daripada laman Web Korporat atau IGP (bagi Ejen)

(ii) Lengkapkan dan hantar borang bersama dokumen sokongan melalui emel ke DefermentContribution@greateasterntakaful.com

Nota Penting:
(i) Semua komunikasi adalah melalui emel ke DefermentContribution@greateasterntakaful.com

(ii) Ejen berkhidmat boleh membantu pelanggan untuk menghantar borang berserta dokumen sokongan melalui ICM di i-Great Partner. Sila nyatakan “PPBC“ dengan jelas di kolum “No. Rujukan” dan “Program Penangguhan Bayaran Caruman “ sebagai tajuk emel

(iii) Nombor telefon bimbit dan alamat emel pemilik sijil adalah wajib diisi apabila melengkapkan borang.

(iv) Adalah tidak dinasihatkan bahawa pemilik sijil pergi ke kaunter cawangan atau Ibu Pejabat bagi tujuan menghantar atau mengambil borang.

(v) Sila rujuk kepada Soalan 14 untuk cara mendaftar akaun i-Get in Touch jika diperlukan.

16

Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan?

(i) Borang Permohonan Penangguhan Caruman

(ii) Laporan atau surat yang disahkan oleh Doktor di mana-mana hospital yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan pemilik sijil dijangkiti Covid-19; atau,

(iii) Laporan atau surat yang disahkan oleh Doktor yang menyahihkan pemilik sijil dikuarantin di rumah kediaman diwajibkan akibat potensi jangkitan Covid-19; atau

(iv) Surat majikan mengenai potongan gaji atau penamatan/pemberhentian kerja; atau

(v) Surat atau bukti pengurangan komisen; atau

(vi) Bukti hilang pendapatan perniagaan, seperti penutupan medan selera atau kedai, kejatuhan hasil perniagaan, dsb; atau

(vii) Sebarang dokumen atau bukti yang boleh menyokong permohonan.

17

Bolehkah pemilik sijil menghantar Borang Permohonan pada April 2021 (contoh) untuk penangguhan sumbangan jika tarikh tamat tempoh jatuh pada Februari 2021 atau 30 Jun 2021?

Seperti yang disebutkan di atas, tangguhan sumbangan akan berkuatkuasa pada tarikh akhir sumbangan yang akan datang setelah mendapat kelulusan permohonan dan penerimaan oleh pemilik sijil. Oleh itu, permohonan itu perlu dihantar 30 hari sebelum atau paling lambat 30 hari selepas tarikh bayar sumbangan untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini ke atas liputan sijil.

18

Adakah terdapat sebarang nota peringatan yang dihantar kepada pemilik sijil sebelum berakhirnya tempoh penangguhan untuk membayar sumbangan tertunda?

Ya, pemilik sijil akan menerima tiga (3) peringatan melalui emel mereka - 30 hari dan 14 hari sebelum tempoh penangguhan berakhir, dan satu peringatan terakhir pada hari terakhir tempoh penangguhan.

19

Bolehkah pemilik sijil memilih pilihan lain seperti mengurangkan jumlah perlindungan atau menukar struktur manfaat selain Program ini?

Ya, pemilik sijil boleh mengambil kira pilihan lain seperti mengurangkan jumlah perlindungan atau mengeluarkan manfaat atau rider tertentu untuk mengurangkan amaun caruman. Pemilik sijil boleh berunding dengan ejen yang berkhidmat untuk nasihat yang sewajarnya.

20

Jika sijil luput selepas tempoh penangguhan 3 bulan, bolehkah sijil dikuat kuasakan semula?

Ya, pemilik sjil boleh memohon untuk penguatkuasaan semula dengan menghantar Borang Waranti Kesihatan mengikut proses sedia ada dan keperluan lain. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi ejen yang berkhidmat atau khidmat pelanggan.

21

Untuk melihat dan menyemak butiran sijil, sila log masuk ke i-Get in Touch. Bagaimana saya mendaftar untuk akaun i-Get in Touch?

(i) Layari https://bit.ly/iGetinTouch

(ii) Klik ‘Daftar Sekarang’

(iii) Baca dan terima ‘Terma dan Syarat’

(iv) Isikan Nombor Pengenalan

(v) Isikan mana-mana nombor sijil anda yang sah

(vi) Klik ‘Hantar’

(vii) Kata laluan sementara akan dihantar melalui SMS

(viii) Jika gagal terima SMS, sila emel ke

i-greatcare@greateasterntakaful.com

Sila rujuk di https://bit.ly/iGetInTouchGuide untuk panduan lengkap.

1 Pemilik Sijil yang terkesan adalah individu-individu yang telah dijangkiti, di bawah kuarantin rumah atau hilang pendapatan; dan perusahaan kecil dan sederhana (SME) yang hilang pendapatan akibat impak ekonomi yang disebabkan situasi COVID-19. Contoh kejadian yang menyebabkan hilang pendapatan termasuk diberhentikan kerja, waktu bekerja yang lebih pendek dan pengurangan gaji atau komisen bagi individu-individu; dan hilang pendapatan perniagaan bagi bekerja sendiri dan SME.


COVID-19: Operasi Perniagaan & Panduan Komunikasi

Pelanggan Yang Dihargai,

Selaras dengan pengumuman terbaharu oleh Perdana Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dari 18 Mac hingga 31 Mac 2020, kami ingin memaklumkan bahawa operasi Takaful disifatkan sebagai perkhidmatan penting dan Syarikat akan beroperasi seperti biasa.

Perkhidmatan berikut akan disediakan kepada pelanggan kami dalam tempoh kritikal ini: -

Perkhidmatan Pelanggan & Agensi
1. Semua cawangan Great Eastern Takaful Berhad, pusat perkhidmatan pelanggan/agensi, dan pusat panggilan beroperasi seperti biasa, tetapi dibuka sehingga jam 4 petang sahaja.


2. Pejabat-pejabat agensi yang dianggap sebagai lanjutan perkhidmatan syarikat juga akan ditutup berikutan Perintah Kawalan Pergerakan dari kerajaan. Walau bagaimanapun, anda boleh menghubungi Perunding Takaful atau khidmat pelanggan kami bagi perkhidmatan dan sokongan yang diperlukan.

Mod Komunikasi
1. Pelanggan dinasihatkan untuk berkomunikasi secara dalam talian dan untuk meminimumkan interaksi bersemuka dengan perunding - Sila salurkan komunikasi anda melalui i-greatcare@greateasterntakaful.com atau anda boleh log masuk ke portal i-Get In Touch bagi semua keperluan Takaful anda.

2. Walau bagaimanapun, jika komunikasi bersemuka diperlukan, pelanggan dikehendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu dan mematuhi nasihat dari Kementerian Kesihatan (KKM) dengan sewajarnya.

Kami memohon agar anda semua mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan (18 Mac hingga 31 Mac 2020). Semoga dengan kerjasama anda ini, kita akan dapat meminimumkan dan membendung penyebaran virus pada masa ini.


Pelepasan Cukai 2019

Pelanggan yang dihargai,

Selaras dengan pengumuman terbaharu oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia mengenai pembahagian pelepasan cukai, kami dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa pelepasan cukai bagi tahun 2019 untuk caruman Takaful Keluarga dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah disemak dari RM6,000 kepada RM7,000.

Bagi individu selain daripada kategori penjawat awam berpencen, pelepasan cukai untuk Takaful Keluarga adalah terhad kepada RM3,000 manakala caruman KWSP atau mana-mana skim yang diluluskan layak mendapat pelepasan terhad kepada RM4,000. Sementara itu, individu dalam kategori penjawat awam berpencen layak mendapat pelepasan cukai terhad sebanyak RM7,000 untuk caruman Takaful Keluarga.

Kami berharap agar inisiatif baharu oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia memberi manfaat kepada anda dan akan menggalakkan anda untuk sentiasa dilindungi.

Jangan lupa untuk muat turun Penyata Caruman Takaful Keluarga bagi tahun 2019 anda di sini.

Nota: Pelepasan cukai tertakluk pada Akta Cukai Pendapatan Malaysia 1967 dan keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.


Perlindungan kepada Pelanggan kami terhadap COVID-19 

Manfaat
Kami memberikan perlindungan tambahan terhadap COVID -19 kepada semua Pelanggan di bawah sijil takaful sedia ada dan baharu yang dikeluarkan oleh GETB sehingga 31 Disember 2020,

a)       Elaun hospital harian sebanyak RM200 sehingga 60 hari apabila didiagnosis dengan COVID-19 dan dikuarantin di mana-mana hospital yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

b)      Manfaat sekaligus sebanyak RM20,000 apabila berlaku kematian disebabkan COVID-19

c)       Setiap waris terdekat (pasangan dan kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah) kepada Pelanggan akan turut menerima manfaat (a) & (b)


Kelayakan
a)       Orang yang dilindungi yang mempunyai sijil berkuatkuasa sebelum 1 Januari 2021 (kecuali untuk Manfaat Pekerja Berkelompok Wajib, mySalam B40 dan jika berkenan, mySalam M40); dan

b)      Waris terdekat (pasangan dan kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah) kepada (a) di atas.


Terma & Syarat
Manfaat tidak akan dibayar jika diagnosis COVID-19 berlaku sebelum tarikh bermula atau pengembalian semula sijil, yang mana lebih kemudian


Tempoh Perlindungan
Perlindungan tambahan untuk manfaat-manfaat di atas adalah sah sehingga 31 Disember 2020 atau apabila Had Bantuan Kewangan RM1 juta habis digunakan, yang mana terdahulu.


Soalan Lazim
S: Adakah terdapat tempoh menunggu untuk manfaat yang dibayar?
J: Tiada tempoh menunggu. Program Bantuan Kewangan ini efektif bermula dari 17 Februari hingga 31 Disember 2020. 

S: Jika orang yang dilindungi ialah warganegara asing, adakah dia layak menerima Program Bantuan Kewangan?
J: Ya. Untuk membuat tuntutan Bantuan Tunai Hospitalisasi, orang yang dilindungi mesti didiagnos dengan COVID-19 dan dikuarantin di mana-mana hospital yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

S: Jika saya mempunyai lebih daripada satu sijil, bolehkah saya membuat tuntutan berganda?
J: Tidak boleh, anda hanya boleh membuat tuntutan sekali sahaja. Jika terdapat lebih daripada satu tuntutan kematian, Syarikat akan bayar manfaat kepada benifisiari tertakluk kepada turutan berikut: tarikh notifikasi tuntutan, status penamaan/serah hak/hak milik dan tarikh bermula risiko.

S: Jika saya dan pasangan saya telah didiagnos dengan COVID-19, bolehkah saya membuat tuntutan untuk kami berdua?
J: Ya, kedua-dua tuntutan dibenarkan tertakluk kepada terma dan syarat Program Bantuan Kewangan ini.

S: Adakah bayaran tuntutan ini tambahan kepada manfaat sedia ada seperti manfaat hospital dan elaun tunai harian di Hospital Kerajaan Malaysia daripada sijil-sijil sedia ada?
J: Ya, ianya akan dibayar sebagai tambahan kepada manfaat-manfaat sedia ada anda. Semua manfaat sedia ada akan dibayar mengikut terma dan syarat sijil sedia ada.

S: Saya membeli perlindungan takaful untuk anak berusia 3 tahun pada tahun lepas. Saya merupakan pemilik sijil (Peserta) dan pembayar caruman sijil. Bolehkah saya membuat tuntutan untuk anak saya sekiranya beliau didiagnosa dengan Covid-19?
J: Ya, hanya anak anda sebagai Orang Yang Dilindungi dalam Sijil Takaful layak untuk menerima manfaat perlindungan tambahan ini, tertakluk kepada terma dan syarat program.

S: Siapa perlu saya hubungi jika mempunyai pertanyaan lanjut?
J: Sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di 1-300-13-8338 atau emel ke i-greatcare@greateasterntakaful.com


Langkah Berjaga-jaga di Great Eastern Takaful dalam Menangani Situasi Coronavirus (2019-nCOV)

Para Pelanggan yang kami hargai,

Maklumat terkini yang diterima daripada Kementerian Kesihatan pada 12 Februari 2020 telah menyatakan bahawa keadaan wabak Coronavirus, kini dinamakan sebagai 2019-nCoV di Malaysia sedang dipantau secara berterusan. Pelanggan & rakan sekerja adalah keutamaan kami. Talian Khidmat Pelanggan 1300 13 8338 beroperasi seperti biasa (Sistem Interactive Voice Response beroperasi sentiasa bersedia untuk membantu). Kami juga boleh dihubungi melalui talian umum kami +603 4259 8338 (8.30 pagi-5.15 petang hari bekerja), atau anda boleh menghantar e-mel kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

Kami telah mengambil inisiatif untuk memastikan kemudahan sanitasi yang lazim di sekitar kawasan umum pejabat serta perabot. Topeng perlindungan muka dan pembersih tangan telah diedarkan kepada semua jabatan. Untuk mengurangkan risiko jangkitan dan penyebaran virus, kami juga menyediakan pemeriksaan suhu badan untuk semua pelawat di pusat khidmat pelanggan kami & setiap pintu masuk ke pejabat. Pelawat akan diminta untuk mengisi pengisytiharan kesihatan yang berkaitan untuk memudahkan prosedur pengesanan jika maklumat tersebut diperlukan dalam masa terdekat. Kami berharap anda dapat memberi kerjasama sepenuhnyadengan kakitangan kami. Terima kasih atas kesabaran anda.

Demi kepentingan kesihatan awam, kami menasihatkan anda supaya tidak mengunjungi pejabat kami sekiranya anda tidak sihat, atau jika anda pergi ke / dari kawasan yang terlibat, mempunyai saudara / sahabat yang berkhidmat dengan LOA / kuarantin. Jika anda mengalami simptom selesema atau didaftarkan demam, anda digalakkan untuk mendapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Sila hubungi / e-mel kami untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Terima kasih atas sokongan anda. Kami akan terus memberi maklumat terkini tentang situasi wabak Coronavirus yang diumumkan oleh kerajaan.

SHAHRUL AZLAN SHAHRIMAN

Ketua Pegawai Eksekutif

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo