Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Polisi Privasi

POLISIS PRIVASI

DI GREAT EASTERN TAKAFUL, kami menghormati setiap hak individu untuk privasi. Hubungan kami dengan anda adalah aset paling berharga kami dan iannya merupakan dasar nama dan reputasi kami. Sama ada anda merupakan pemilik sijil kami, ejen GREAT EASTERN TAKAFUL, pengguna berdaftar atau pelawat ke bahagian selamat Laman web kami, kami faham kepentingan yang anda letakkan pada privasi dan keselamatan maklumat yang mengenalkan diri anda secara peribadi atau maklumat anda. Kami merujuk kepada dan menganggap maklumat ini sebagai”maklumat peribadi”. Kami memberikan poisi privasi yang berikut kepada anda.

MAKLUMAT YANG DIKUMPUL OLEH GREAT EASTERN TAKAFUL DAN BAGAIMANA MAKLUMAT INI DIGUNAKAN

Bila anda menyertai sijil baru atau mendaftar untuk perkhidmatan kami, kami bertanyakan maklumat peribadi anda melalui pelbagai kaedah komunikasi (contohnya transmisi bentuk elektronik, pengisian salinan borang nyata, dll) seperti butiran hubungan anda, antara maklumat lain. Apabila kami mengumpul maklumat peribadi ini daripada anda, kami akan membuat rujukan kepada polisi ini. Kami menghadkan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi untuk apa yang perlu bagi mentadbir perniagaan kami, untuk menawarkan rangkaian rancangan kewangan, produk terbaik dan/atau untuk menyampaikan perkhidmatan unggul kepada anda.

PROSEDUR KESELAMATAN YANG DIBUAT UNTUK MELINDUNGI MAKLUMAT

Kami komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda. Untuk tujuan ini dan berdasarkan kebolehan kami yang terbaik, kami telah melaksanakan sistem kawalan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan maklumat pelanggan, ejen, atau rakan kongsi perniagaan pada setiap masa. Piawaian dan prosedur keselamatan hendaklah dikekalkan walau apa pun berakhir atau penamatan hubungan perniagaan ini. Untuk maklumat lanjut mengenai langkah-langkah keselamatan kami, sila lihat kenyataan kami mengenai Dasar Sekuriti dan Ciri-ciri di bawah.

Kami juga mengekalkan peraturan-peraturan yang ketat yang membenarkan hanya pekerja tertentu yang berkaitan atau diperlukan untuk mengakses maklumat anda atas dasar perlu-tahu. Kakitangan kami telah mendapat pendidikan dan secara peribadi telah diambil untuk mematuhi / tindakan mengikut hak anda untuk privasi dan kerahsiaan. Sebarang pelanggaran dasar korporat oleh pekerja kami dianggap serius dan pekerja berkenaan dikenakan tindakan tatatertib seperti yang kami anggap wajar.

DASAR KESELAMATAN DAN CIRI-CIRI

Kami telah menyediakan langkah-langkah keselamatan untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan yang boleh mengakibatkan pengubahan, kemusnahan, kecurian data atau mengkompromikan kerahsiaan pelanggan kami atau ejen atau data rakan kongsi perniagaan. Laman web kami menggunakan perkakasan keselamatan yang terbukti secara komersial dan produk perisian dalam sistem, rangkaian dan aplikasi infrastruktur kami. Produk-produk keselamatan ini termasuk router, firewall, sistem operasi selamat, proses pengesahan, teknologi penyulitan, dan lain-lain.

Sila ambil perhatian bahawa anda memainkan peranan dalam sistem keselamatan juga. Walaupun kami menjalankan segala usaha yang munasabah untuk menyediakan pelbagai sistem yang selamat, terjamin dan boleh dipercayai, kami tidak mempunyai kawalan ke atas komputer, perisian komputer, sistem dan sampingan tambahan lain yang digunakan oleh anda untuk mengakses sistem dan penghantaran terus melalui internet tidak boleh dijamin, wajar atau diwakili sebagai selamat sepenuhnya. Jika anda telah mendaftar untuk kemudahan dalam talian, anda tidak perlu berkongsi kemudahan dengan orang lain atau mendedahkan kedua-dua "sistem pengguna-id" dan "kata laluan". "Kata laluan" sepatutnya menjadi kod rahsia dan ia perlu diubah dengan serta merta, jika anda merasakan bahawa ia telah dikompromi. Berdasarkan amalan baik, "kata laluan" mesti ditukar selalu dan kod rahsia yang tidak mudah diteka.

PERKONGSIAN MAKLUMAT

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain melainkan jika kami telah memberi notis pendedahan terlebih dahulu atau sebelum ini telah dibenarkan oleh anda. Kami berhak mendedahkan atau melaporkan maklumat peribadi dalam keadaan tertentu di mana kami percaya dengan jujur pendedahan yang dikehendaki di bawah mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan atau arahan (sama ada mempunyai kuasa undang-undang), untuk bekerjasama dengan pengawal selia, undang-undang pihak berkuasa atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami, atau untuk menguatkuasakan dan melindungi hak atau harta kami.

Untuk memastikan bahawa anda mendapat manfaat daripada rangkaian penuh rancangan kewangan, produk dan / atau perkhidmatan dan juga peluang-peluang lain, kami, dari masa ke masa akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan ejen-ejen kami, syarikat gabungan atau syarikat-syarikat ahli dalam Kumpulan kami dan / atau rakan kongsi perniagaan lain. Dalam keadaan sedemikian, kami melindungi maklumat peribadi dengan perjanjian kerahsiaan dan entiti ini mesti mengesahkan dengan piawai privasi kami supaya kerahsiaan maklumat tersebut sentiasa dilindungi.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo