Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Notis Perlindungan Data Peribadi

Dengan berinteraksi bersama Great Eastern Takaful Berhad ("Pengendali Takaful"), menyerahkan maklumat kepada Pengendali Takaful, mendaftar untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pengendali Takaful, anda memberikan maklumat peribadi pada Pengendali Takaful. Anda dengan ini bersetuju (dan sekiranya dikehendaki, bersetuju secara rasmi) ke atas penggunaan maklumat peribadi anda termasuklah data peribadi sensitif, mengikut cara yang dinyatakan di dalam notis ini.

"Maklumat peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda dan yang anda telah berikan atau akan berikan kepada Pengendali Takaful, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor Kad Pengenalan, nombor pasport, alamat, nombor telefon, alamat emel, imej, pilihan peribadi anda, maklmat akaun kewangan dan perbankan dan sebarang maklumat yang mungkin boleh mengenal pasti anda, yang telah atau mungkin dikumpulkan, disimpan, digunakan dan diproses oleh Pengendali Takaful dari semasa ke semasa. Istilah "maklumat peribadi" juga merangkumi data peribadi sensitif iaitu yang bermaksud sebarang data peribadi yang mengandungi maklumat tentang kesihatan atau keadaan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau lain-lain kepercayaan yang bersifat seumpamanya dan pelakuan atau pengataan pelakuan yang mendakwa anda bagi sebarang kesalahan.

Jika anda memberi kamu sebarang maklumat peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuklah apabila anda telah menamakan mereka sebagai orang yang dilindungi, pelaksana, atau benefisiari, atau apabila anda merujuk seseorang individu kepada kami bagi tujuan menawarkan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada individu tersebut, dengan memberikan maklumat sedemikian kepada kami, anda menyatakan kepada kami bahawa anda telah memperoleh persetujuan daripada pihak ketiga untuk memberi kepada kami maklumat peribadi mereka untuk tujuan yang berkaitan dengan anda seperti yang dinyatakan di dalam notis ini.

Maklumat peribadi anda mungkin digunakan, direkodkan, disimpan, diarkibkan, dizahirkan atau diproses oleh atau bagi pihak Pengendali Takaful (dan pengganti hak miliknya) untuk tujuan berikut:

 • untuk penyediaan perkhidmatan takaful, yang mungkin berkenaan dan untuk menjalankan sebarang kegiatan atau kewajipan sebagai pengendali takaful, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tujuan operasi dan pengurusan dalaman;
 • untuk menilai atau memproses sebarang cadangan atau permohonan yang dibuat untuk mana-mana produk dan perkhidmatan Pengendali Takaful, termasuk sebarang pengunderaitan pada masa hadapan;
 • sebarang tuntutan atau penyiasatan atau analisis terhadap tuntutan tersebut, termasuklah memastikan sejarah tuntutan anda untuk memperbaiki proses tuntutan dan mencegah tuntutan palsu, termasuk sebarang penilaian tuntutan pada masa hadapan;
 • untuk mengurus dan mengendalikan hubungan Pengendali Takaful dengan anda serta memberi perkhidmatan pelanggan yang dipertingkatkan
 • untuk memadankan dan mengemaskini sebarang maklmat peribadi yang dipegang oleh Pengendali Takaful dan kumpulan syarikat Great Eastern ("Great Eastern") yang berkaitan dengan anda dari semasa ke semasa (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasterntakaful.com);
 • untuk menawarkan dan/atau memproses sebarang pindaan, perubahan, pembatalan atau pembaharuan sebarang produk atau perkhidmatan oleh Pengendali Takaful atau Great Eastern;
 • untuk pemasaran langsung dan pemasaran umum produk dan perkhidmatan daripada Pengendali Takaful, Great Eastern atau pihak ketiga yang patuh Syariah yang mungkin menarik minat anda. Harap maklum bahawa maklumat pemasaran yang berkenaan dengan produk dan perkhidmatan tersebut hanya akan dihantar kepada anda sekiranya anda telah bersetuju secara rasmi untuk menerima;
 • untuk penyelidikan dan audit termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan sejarah dan statistik;
 • untuk menjalankan sebarang hak subrogasi atau tuntutan mendapatkan hak kembali;
 • untuk mencegah, menyiasat atau melaporkan sebarang wang haram yang berlaku atau yang disyaki, pembiayaan keganasan, sogokan, rasuah, penipuan yang berlaku atau yang disyaki termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan takaful, pengelakan cukai atau sekatan ekonomi atau perdagangan, dan lain-lain kegiatan jenayah atau yang menyalahi undang-undang;
 • untuk retakaful;
 • untuk tindakan undang-undang atau yang berpotensi untuk dikenakan tindakan undang-undang; dan
 • jika dikehendaki oleh undang-undang atau dengan niat yang jujur, sekiranya tindakan itu perlu:
      i.    untuk mematuhi mana-mana penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses perundangan, dan/atau
      ii.    untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Pengendali Takaful dan Great Eastern (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasterntakaful.com).

Pengendali Takaful mungkin juga akan mengumpul, menyimpan, menggunakan dan memproses maklumat peribadi anda daripada pemilik sijil yang telah mengambil sijil takaful untuk dan bagi pihak anda, ejen broker dan/atau rakan perniagaan atau strategik Pengendali Takaful atau pihak ketiga yang mana kami telah mendapatkan atau menerima maklumat berkenaan anda berhubung dengan atau berkaitan dengan sijil takaful anda, termasuk permohonan sijil takaful atau tuntutan anda.

Pengendali Takaful mungkin akan menyimpan maklumat peribadi anda untuk tempoh yang dianggap perlu bagi tujuan memenuhi keperluan operasi, audit, penyiasatan, perundangan, pengawalseliaan, cukai atau perakaunan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang potensi dikenakan tindakan undang-undang dan tujuan tuntutan pengunderaitan serta penilaian tuntutan pada masa hadapan.

Maklumat yang anda berikan kepada Pengendali Takaful adalah perlu. Sekiranya anda tidak memberikan maklumat tersebut, Pengendali Takaful mungkin tidak dapat memberikan perlindungan takaful kepada anda atau memberi respon kepada sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh anda.

Pengendali Takaful mungkin menzahirkan dan/atau memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (di dalam dan di luar Malaysia) untuk tujuan yang dinyatakan di atas:

 • wakil-wakil yang diberi kuasa oleh Pengendali Takaful;
 • bagi sijil pihak ketiga, Pemilik Sijil dan/atau Orang yang Dilindungi;
 • bagi sijil kumpulan, Pemilik Sijil dan/atau Ejen atau Broker mereka;
 • pembekal perkhidmatan pihak ketiga (yang menyediakan pentadbiran, telekomunikasi, kemudahan berkaitan komputer termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian perkakasan atau perisian, penambahbaikan sistem, penghijrahan atau penyelenggaraan, jika ada, pembayaran, pemprosesan data, penyimpan atau perkhidmatan lain kepada Pengendali Takaful yang berkaitan dengan perlakuan atau cara operasi perniagaan kami) untuk memenuhi kewajipan Pengendali Takaful kepada anda;
 • bank dan institusi kewangan;
 • pengendali takaful, perkhidmatan pengesanan dan pencegahan penipuan, pengendali retakaful, persatuan takaful seperti Persatuan Takaful Malaysia dan pihak berkuasa kawal selia industri takaful;
 • mana-mana agensi rujukan kredit atau, sekiranya berlaku kegagalan pembayaran kredit, mana-mana agensi kutipan hutang;
 • mana-mana organisasi perkadaran takaful yang mengumpul maklumat berkenaan sejarah kredit, punca kemalangan, maklumat kecedaraan dan jumlah yang dibayar serta berkongsi maklumat dengan pengendali-pengendali takaful lain dan pihak lain yang berhak melihatnya;
 • mana-mana individu yang bertanggungjawab menjaga hal sulit dan telah bersetuju untuk tidak mendedahkan sebarang data sulit, yang telah dilantik oleh Pengendali Takaful untuk menunaikan kewajipannya kepada anda;
 • mana-mana pemegang serah hak yang sebenar atau yang dicadangkan, penerima pindahan, peserta atau perserta bersama terhadap hak atau perniagaan Pengendali Takaful;
 • mana-mana individu yang Pengendali Takaful bertanggungjawab membuat penzahiran mengikut keperluan sebarang undang-undang, peraturan, pengawalan, tata amalan atau garis panduan yang mengikat Pengendali Takaful termasuk dan tidak terhad kepada mana-mana badan pengawalan, badan-badan kerajaan, atau badan-badan yang diiktiraf di dalam industri seperti Persatuan Takaful Malaysia dan selainnya menurut undang-undang; dan
 • syarikat-syarikat lain di Great Eastern, rakan-rakan sekutu Pengendali Takaful dan mana-mana rakan perniagaan atau strategik.

Rakan sekutu, rakan perniagaan atau strategik kami boleh menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang patuh Syariah dan yang mungkin menarik minat anda atau memberi manfaat kepada anda secara kewangan.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi tertentu yang disimpan oleh Pengendali Takaful berdasarkan undang-undang perlindungan data yang terpakai di Malaysia.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi talian Careline kami di 1300-13-8338 atau melayari Portal Pelanggan kami di https://igetintouch.greateasterntakaful.comSekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan seperti menghadkan memprosesan maklumat tertentu, termasuk membatalkan persetujuan untuk menerima maklumat pemasaran, anda boleh menghubungi talian Careline kami di 1300-13-8338 , atau menulis kepada Pengendali Takaful di i-greatcare@greateasterntakaful.com.

Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan berhubung dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Privasi kami di 603-42598381.

Untuk keterangan lanjut mengenai cara Pengendali Takaful memproses maklumat peribadi anda, sila layari laman sesawang kami greateasterntakaful.com dan baca Piagam Pelanggan dan Dasar Privasi.

Pengendali Takaful boleh mengenakan bayaran yang berpatutan untuk pemberian akses. Jika anda boleh menunjukkan bahawa maklumat peribadi yang disimpan oleh Pengendali Takaful adalah tidak tepat, lengkap dan terkini, Pengendali Takaful akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan ia tepat, lengkap dan terkini apabila menerima pengesahan atau maklum balas anda.

Pengendali Takaful boleh menyemak dan mengemaskini Notis Perlindungan Data Peribadi ini dari semasa ke semasa untuk menunjukkan perubahan di dalam undang-undang, perubahan amalan perniagaan, prosedur dan struktur Pengendali Takaful dan Great Eastern, serta perubahan di dalam jangkaan privasi komuniti. Sebarang kemas kini dan/atau perubahan pada Notis Perlindungan Data Peribadi ini akan dimuat naik di laman sesawang kami dan anda dinasihatkan merujuk kepada laman sesawang kami di greateasterntakaful.com pada bila-bila masa untuk memastikan anda mendapat maklumat jika ada sebarang perubahan.

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia pada notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna-pakai.

Sila klik di sini untuk versi Bahasa Inggeris.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo