Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Notis Perlindungan Data Peribadi (Perunding Takaful)

Sebarang maklumat peribadi yang anda berikan atau akan berikan, boleh digunakan, direkodkan, disimpan, diarkibkan, dizahirkan atau diproses oleh atau bagi pihak Great Eastern Takaful Berhad ("GETB"), termasuk pengganti hak miliknya untuk tujuan berikut:

 • untuk memproses borang permohonan ejen anda;
 • untuk tujuan pentadbiran dan pengurusan dalaman, termasuk pemeriksaan karakter/kredit yang mungkin terdiri daripada kajian menyeluruh dan penyiasatan latar belakang anda, kelayakan, pengalaman, pendidikan, sejarah pekerjaan, rujukan dan maklumat lain (termasuk rekod jenayah);
 • untuk penyelidikan dan audit termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan sejarah dan statistik;
 • untuk memantau peranan dan prestasi anda sebagai ejen GETB;
 • untuk memadankan dan mengemaskini maklumat peribadi anda yang terdapat di dalam rekod GETB dan kumpulan syarikat Great Eastern ("Great Eastern") dari semasa ke semasa;
 • untuk tujuan promosi termasuk memaparkan dan menerbitkan gambar atau imej video;
 • untuk tujuan pemasaran langsung dan pemasaran umum produk dan perkhidmatan GETB, Great Eastern atau pihak ketiga yang patuh Shariah yang mungkin menarik minat anda. Harap maklum bahawa maklumat pemasaran yang berkenaan dengan produk dan perkhidmatan tersebut hanya akan dihantar kepada anda sekiranya anda telah bersetuju secara rasmi untuk menerima;
 • untuk mencegah, menyiasat atau melaporkan sebarang wang haram yang berlaku atau yang disyaki, pembiayaan keganasan, sogokan, rasuah, penipuan yang berlaku atau yang disyaki termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan takaful, pengelakan cukai atau sekatan ekonomi atau perdagangan, dan lain-lain kegiatan jenayah atau yang menyalahi undang-undang;
 • untuk tindakan undang-undang atau yang berpotensi untuk dikenakan tindakan undang-undang; dan
 • jika dikehendaki oleh undang-undang atau dengan niat yang jujur, sekiranya tindakan itu perlu:
  a. untuk mematuhi mana-mana penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses perundangan, dan / atau
  b. untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta GETB dan Great Eastern.

"Maklumat peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda dan yang anda telah berikan atau akan berikan kepada GETB dan/atau Great Eastern, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor Kad Pengenalan, nombor pasport, alamat, nombor telefon, alamat emel, imej, pilihan peribadi anda, maklumat akaun kewangan dan perbankan dan sebarang maklumat yang mungkin boleh mengenal pasti anda, yang telah atau mungkin dikumpulkan, disimpan, digunakan dan diproses oleh GETB dari semasa ke semasa. Istilah "maklumat peribadi" juga merangkumi data peribadi sensitif iaitu yang bermaksud sebarang data peribadi yang mengandungi  maklumat tentang kesihatan atau keadaan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau lain-lain kepercayaan yang bersifat seumpamanya dan pelakuan atau pengataan pelakuan yang mendakwa anda bagi sebarang kesalahan.

GETB boleh menyimpan maklumat peribadi anda untuk tempoh yang dianggap perlu bagi tujuan memenuhi keperluan pentadbiran, audit, penyiasatan, perundangan, pengawalseliaan, cukai atau perakaunan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tujuan yang berpotensi dikenakan tindakan undang-undang.

Maklumat yang anda berikan kepada GETB adalah perlu. Sekiranya anda tidak memberikan GETB dengan maklumat tersebut, GETB mungkin tidak dapat memproses, mentadbir atau mengurus permohonan dan peranan anda sebagai ejen GETB, termasuk tetapi tidak terhad kepada kenaikan pangkat dan komisen anda.

Jika anda memberi kami maklumat peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, dengan memberikan maklumat sedemikian kepada kami, anda menyatakan kepada kami bahawa anda telah memperoleh persetujuan daripada pihak ketiga untuk memberi kepada kami maklumat peribadi mereka untuk tujuan yang berkaitan dengan anda seperti yang dinyatakan di dalam notis ini.

GETB boleh menzahirkan dan/atau memberi maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (di dalam dan di luar Malaysia) untuk tujuan yang dinyatakan di atas:

 • Wakil GETB yang diberi kuasa dan pegawai  terdekat  dan / atau atasan;
 • pembekal perkhidmatan pihak ketiga (yang menyediakan pentadbiran, telekomunikasi, kemudahan berkaitan komputer termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian perkakasan atau perisian, penambahbaikan sistem, penghijrahan atau penyelenggaraan, jika ada, pembayaran, pemprosesan data, penyimpanan atau perkhidmatan lain kepada GETB yang berkaitan dengan perlakuan atau cara operasi perniagaan kami) untuk memenuhi kewajipan GETB kepada anda;
 • pengendali takaful, perkhidmatan pengesanan dan pencegahan penipuan, pengendali retakaful, persatuan takaful dan pihak berkuasa kawal selia industri takaful;
 • mana-mana agensi rujukan kredit atau, sekiranya berlaku kegagalan pembayaran kredit, mana-mana agensi kutipan hutang;
 • mana-mana orang yang menjadi tanggungjawab GETB untuk membuat penzahiran kepadanya mengikut sebarang kehendak undang-undang, peraturan, tataamalan atau garis panduan yang mengikat GETB termasuk tanpa batasan, sebarang badan kawal selia, badan-badan kerajaan atau badan yang diiktiraf industri seperti Persatuan Takaful Malaysia, dan jika dikehendaki oleh undang-undang;
 • syarikat-syarikat lain di Great Eastern, yang sekutu dan mana-mana rakan perniagaan atau strategik (untuk maklumat, sila layari laman sesawang kami di www.greateasterntakaful.com); dan
 • pihak-pihak lain yang anda telah bersetuju untuk penzahiran data peribadi anda.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi tertentu yang disimpan oleh GETB berdasarkan undang-undang perlindungan data yang terpakai di Malaysia.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda melalui portal i-Great Partner (https://igreatpartner.greateasterntakaful.com). Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan seperti menghadkan pemprosesan maklumat tertentu, anda boleh menghubungi GETB melalui Modul Komunikasi Internet (ICM) di i-Great Partner.

Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan berhubung dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Privasi kami di 603-4259 8381.

GETB boleh mengenakan bayaran yang berpatutan untuk pemberian akses. Jika anda boleh menunjukkan bahawa maklumat peribadi yang disimpan oleh GETB adalah tidak tepat, lengkap dan terkini, GETB akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan ia tepat, lengkap dan terkini apabila menerima pengesahan atau maklum balas anda.

GETB boleh menyemak dan mengemaskini Notis Perlindungan Data Peribadi ini dari semasa ke semasa untuk menunjukkan perubahan di dalam undang-undang, perubahan amalan perniagaan, prosedur dan struktur GETB, Great Eastern, serta perubahan di dalam jangkaan privasi komuniti. Sebarang kemas kini dan / atau perubahan pada Notis Perlindungan Data Peribadi ini akan dimuat naik di portal i-Great Partner. Anda dinasihatkan merujuk kepada portal i-Great Partner secara berkala untuk memastikan anda mendapat maklumat jika ada sebarang perubahan.

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia pada notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM