Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Program Bantuan COVID-19

Pelancaran Program Pelan Perlindungan Perubatan COVID-19

Kami dengan berbesar hati mengumumkan Program Perlindungan Pelan Perubatan COVID-19 (“Program”) muhibah yang berkuatkuasa dengan segera. Program ini adalah tambahan baru kepada senarai manfaat muhibah berkaitan dengan COVID-19 yang sedang berlangsung yang telah disediakan oleh Great Eastern untuk menyokong pelanggan kami pada masa-masa yang mencabar ini.

Di bawah Program ini, kami akan membayar balik atas dasar muhibah, perbelanjaan perubatan untuk rawatan COVID-19 yang diperlukan untuk perubatan di hospital swasta dan kerajaan. Program ini akan disediakan untuk mereka yang sudah dan baru yang dilindungi Great Eastern Takaful Berhad dengan pelan perubatan, yang terkandung dalam kontrak sijil, klausa pengecualian mengenai penyakit berjangkit yang memerlukan karantina oleh undang-undang. Untuk senarai lengkap rancangan perubatan yang termasuk dalam Program ini, sila rujuk kepada FAQ.

Tuntutan perubatan yang layak akan dikembalikan mengikut manfaat, terma dan syarat rancangan perubatan masing-masing, dengan pengecualian selama Program ini, pengecualian tersebut tidak akan dikenakan untuk perbelanjaan perubatan yang layak yang dikeluarkan untuk rawatan COVID-19. Tempoh menunggu tidak terpakai di bawah Program ini, bagaimanapun, tempoh menunggu yang tinggal di bawah sijil masing-masing akan terus diambilkira.

Tempoh liputan Program ini adalah berdasarkan tarikh kemasukan ke hospital pada dan selepas 19 Ogos 2021 sehingga jumlah dana RM20 juta yang diperuntukkan habis. Tambahan lagi, pihak Great Eastern Takaful mempunyai hak mutlak untuk menukar dan/atau menamatkan Program ini seandainya berlaku penukaran dalam keadaan yang sedia ada, ataupun jumlah tuntutan di bawah Program ini untuk Great Eastern Takaful mencapai RM1.5 juta.

Nota: Dana RM20 juta ini adalah had keseluruhan under Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern General Insurance (Malaysia) dan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad.

Dana COVID-19 (bagi pelanggan Great Eastern Takaful)

Dengan bermulanya Program Imunisasi COVID-19 Nasional di Malaysia pada 24 Februari 2021, kami dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran Dana Vaksin COVID-19 ("Dana") untuk memberikan bantuan kewangan percuma kepada pelanggan kami yang mengalami kesan sampingan teruk yang mungkin timbul selepas menerima vaksin COVID-19.

Sebagai inisiatif berniat baik, Syarikat telah memperuntukkan Dana Vaksin COVID-19 RM1.0 juta untuk pelanggan kami yang mengalami kesan sampingan teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 dan Dana ini digunakan bagi semua orang yang dilindungi oleh Great Eastern Takaful yang merupakan pengguna i-Get In Touch berdaftar dan di mana sijilnya berkuat kuasa semasa tempoh lindungan, kecuali Manfaat Pekerja Kumpulan Wajib, sjil yang mempunyai tempoh perlindungan kurang dari 1 tahun dan MySalam. Tempoh lindungan bermula dari 25 Februari 2021 hingga 31 Disember 2021, atau apabila mencapai had tuntutan maksimum RM1.0 juta, yang mana yang lebih awal.

Dana memberikan faedah berikut:

·       Manfaat Tunai Hospital Harian: RM200 sehari hingga tujuh (7) hari untuk kemasukan ke hospital di Malaysia yang mengehendaki rawatan perubatan yang diperlukan akibat AEFI dalam tempoh 14 hari selepas menerima Vaksin COVID-19.

·       Manfaat Kematian: Jumlah sekali gus RM10,000 bagi setiap orang yang dilindungi sekiranya kematian berkaitan dengan AEFI dalam tempoh 30 hari selepas menerima Vaksin COVID-19 ATAU daripada tarikh kemasukan ke hospital akibat AEFI, mana yang kemudian. Manfaat kematian ini dibayar atas faedah kematian sijil takaful lain, jika ada.

Catatan:

"Vaksin COVID-19" merujuk kepada sebarang vaksin COVID-19 (termasuk dos pertama dan dos berikutnya) yang diluluskan untuk digunakan di Malaysia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan ditadbir oleh pegawai perubatan berdaftar di lokasi yang ditentukan oleh KKM dalam Malaysia.

Tiada faedah yang akan dibayar sekiranya Vaksin COVID-19 diberikan dalam tempoh 14 hari pertama daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana kemudian.

Hanya satu tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap orang yang dilindungi dari Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) atau Great Eastern General Insurance (Malaysia).

Dana RM1.0 juta ialah had gabungan untuk Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) dan Great Eastern General Insurance (Malaysia).

Syarikat berhak untuk mengubah dan/atau menghentikan Dana lebih awal, sekiranya syarat dan keadaan lazim berubah.

Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan, anda boleh menghantar e-mel ke i-greatcare@greateasterntakaful.com atau menghubungi Careline Perkhidmatan Pelanggan kami di 1300-13-8338.

Soalan-soalan Lazim

1.      Apakah yang dilindungi oleh Dana Vaksin COVID-19?

 

Manfaat

 Penerangan

 Jumlah Perlindungan

Manfaat Tunai Hospital Harian

Manfaat harian dibayar untuk maksimum tujuh (7) hari berturut-turut bagi setiap hari orang dilindungi yang layak memasuki hospital semasa tempoh layak disebabkan semata-mata oleh kesan sampingan yang teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) dalam tempoh 14 hari selepas menerima Vaksin COVID-19 yang diluluskan.

 

RM200 sehari

 Manfaat Kematian

Bayaran sekali gus jika orang yang dilindungi meninggal dunia disebabkan oleh AEFI dalam tempoh 30 hari sejak menerima Vaksin COVID-19 atau daripada tarikh kemasukan ke hospital kerana AEFI, mana yang kemudian.

 

RM10,000 setiap orang yang dilindungi

·            Kemasukan orang layak yang dilindungi ke hospital kerana kesan sampingan teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 mesti dipertimbangkan dari segi perubatan oleh pengamal perubatan berdaftar.

·            Tarikh penyerahan tuntutan oleh orang dilindungi yang layak mesti berlaku dalam tempoh sah Dana Vaksin COVID-19. Tarikh penyerahan tuntutan akan dianggap sebagai tarikh orang dilindungi yang layak menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan kami mengakui penerimaannya.

·            Manfaat Tunai Hospital Setiap Hari hanya perlu dibayar sekali untuk setiap orang dilindungi yang layak walaupun beliau dimasukkan ke hospital berkali-kali kerana mengalami kesan teruk berikutan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 dalam tempoh perlindungan.

·            "Vaksin COVID-19" merujuk kepada sebarang vaksin COVID-19 (termasuk dos pertama dan dos berikutnya) yang diluluskan untuk digunakan di Malaysia oleh Kementerian Kesihatan (KKM) dan ditadbir oleh pegawai perubatan berdaftar di lokasi yang ditentukan oleh KKM di Malaysia.

2.      Adakah saya layak untuk Dana Vaksin COVID-19 sekiranya saya bukan merupakan pengguna i-Get In Touch yang berdaftar?

Tidak, tuntutan anda akan ditolak kerana tidak memenuhi syarat sebagai pengguna i-Get In Touch

yang berdaftar.

3.      Adakah terdapat sebarang tempoh menunggu untuk manfaat boleh dibayar?

Ya, terdapat tempoh menunggu selama 14 hari daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana satu kemudian. Tarikh penerimaan Vaksin COVID-19 mestilah lebih dari 14 hari daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian sijil, yang mana kemudian.

4.      Bolehkah saya membuat pelbagai tuntutan sekiranya saya dimasukkan ke hospital lebih dari sekali akibat kesan sampingan teruk berikutan imunisasi (AEFI) suntikan vaksin COVID-19?

Tidak, Manfaat Tunai Hospital Harian dibayar sekali untuk setiap orang dilindungi yang layak, walaupun kemasukan ke hospital pertama adalah kurang daripada 7 hari.

5.      Adakah ia merangkumi hospital swasta dan kerajaan di Malaysia, dan hospital di luar Malaysia?

Kelayakan untuk Manfaat Tunai Hospital Harian terpakai untuk hospital swasta dan kerajaan di Malaysia. Kemasukan ke hospital di luar Malaysia tidak dilindungi.

Walau bagaimanapun, Manfaat Kematian perlu dibayar walaupun orang yang dilindungi berada di luar Malaysia.

Dana Vaksin COVID-19 (bagi rakyat Malaysia yang bukan pelanggan Great Eastern Takaful)  

Untuk maklumat lanjut kempen Dana Vaksin COVID-19 bagi rakyat Malaysia yang bukan pelanggan Great Eastern, klik di sini.

Lanjutan Program Perlindungan COVID-19 untuk Pelan Perubatan 

Great Eastern Takaful akan menyediakan perlindungan rawatan untuk pesakit COVID-19 di mana-mana hospital kerajaan kepada orang yang dilindungi di bawah pelan perubatan kami, terutamanya, Elaun Tunai Harian di Hospital Kerajaan Malaysia dan pembayaran balik perbelanjaan bagi ujian diagnosis sebelum kemasukan hospital (tertakluk kepada terma dan syarat dalam pelan perubatan masing-masing).

Walaupun pada hakikatnya, semua pelan perubatan mengenakan pengecualian terhadap penyakit berjangkit yang memerlukan pelaksanaan kuarantin dari segi undang-undang, kami menepikan pengecualian ini (bagi penghospitalan di mana-mana hospital kerajaan) memandangkan jumlah orang yang terjangkiti semakin meningkat.

Selanjutnya, hospitalisasi disebabkan kesan yang buruk daripada program imunisasi disebabkan vaksin COVID-19 juga dilindungi di bawah pelan perubatan kami, tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat di pelan perubatan masing-masing.

Perlindungan ini akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021.

Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”)

Adalah dimaklumkan bahawa Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”) telah dilanjutkan ke 31 Disember 2021.

Selaras dengan pelepasan daripada Kerajaan ketika penularan wabak COVID-19, Syarikat akan membenarkan pemilik sijil Takaful yang terjejas kewangannya disebabkan COVID-19 atau Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) untuk menangguh bayaran caruman tetap mereka selama 3 bulan tanpa menjejaskan perlindungan sijil.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Soalan Lazim.

 

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo