Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Logo

Program Bantuan COVID-19

Program Bantuan Hospitalisasi Swasta COVID-19
 

Kelebihan Bantuan Hospitalisasi

1. Great Eastern Takaful akan memberikan penggantian atas dasar keprihatinan untuk tuntutan kemasukan ke hospital akibat COVID-19 semasa Tempoh Perlindungan, di mana individu yang layak dilindungi telah menerima rawatan aktif sebagai pesakit Kategori 3, 4 atau 5 COVID-19 di hospital swasta yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
 

2. Rujukan boleh dilakukan berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi maklumat berkaitan pengurusan klinik bagi pesakit COVID-19 yang telah disahkan.
 

3. Bayaran balik terhad kepada individu dan setiap individu yang layak dilindungi hanya berhak membuat satu (1) tuntutan tertakluk kepada had berikut:

i.sehingga RM5,000 bagi pesakit COVID-19 Kategori 3, atau

ii.sehingga RM15,000 bagi pesakit COVID-19 Kategori 4, atau

iii.sehingga RM25,000 bagi pesakit COVID-19 Kategori 5.
 

Nota: Tertakluk kepada had tuntutan sebanyak RM1.0 juta. Jumlah tuntutan juga tertakluk kepada had tahunan dan had seumur hidup pelan perubatan masing-masing.

Kelayakan

Program ini disediakan untuk semua pelanggan Great Eastern Takaful yang merupakan pengguna i-Get In Touch yang berdaftar dan mempunyai pelan perubatan utama (kecuali untuk Manfaat Pekerja Berkelompok wajib).

Tempoh Perlindungan

Tarikh kemasukan ke hospital dari dan termasuk 27 Mac 2021 hingga 30 September 2021 atau apabila mencapai had tuntutan maksimum RM1.0 juta, mana yang lebih terdahulu.

Terma & Syarat

1.Tempoh menunggu selama 30 hari bermula dari tarikh berisiko penyerahan sijil perniagaan baru atau tarikh penguatkuasaan semula sijil, yang mana terkemudian.
 

2. Great Eastern Takaful akan menilai tuntuan penggantian berdasarkan Caj Keperluan Perubatan dan Wajar dan Perubahan Kebiasaan yang tertera di bawah:

- “Keperluan Perubatan” bermaksud bantuan perubatan iaitu:

 • selaras dengan diagnosis dan rawatan perubatan bagi COVID-19, dan

 • sesuai dengan standard perubatan yang baik, sesuai dengan standard perawatan perubatan profesional terkini, dan manfaat perubatan yang disahkan, dan

 • bukan untuk kemudahan orang yang dilindungi atau doktor, doktor atau pakar bedah yang layak, dan tidak dapat dibenarkan keluar dari hospital (jika dimasukkan sebagai Pesakit Dalam), dan

 • bukan bersifat eksperimental, penyelidikan atau bidang penyelidikan, bersifat pencegahan atau penyaringan, dan

 • di mana cajnya adalah wajar, munasabah dan kebiasaan bagi COVID-19.

- "Bayaran yang Berpatutan dan Perubahan Kebiasaan" bermaksud caj yang diperlukan secara perubatan untuk rawatan perubatan yang dianggap munasabah dan biasa tidak melebihi tahap umum caj yang dikenakan oleh orang lain yang berada di kawasan di mana caj tersebut dikenakan, ketika memberikan rawatan, perkhidmatan atau bekalan yang serupa atau setanding kepada individu dari jantina yang sama dan umur yang setanding untuk penyakit atau kecederaan yang serupa dan mengikut piawaian dan amalan perubatan yang diterima yang tidak menjejaskan orang yang dilindungi yang layak dilindungi bantuan perubatan.
 

3. Sijil bagi kelayakan ini dikuatkuasakan semasa diagnosis, semasa rawatan akibat COVID-19 dan semasa penyerahan tuntutan.
 

4. Amaun maksimum yang boleh dibayar untuk individu yang sama dilindungi di bawah Program ini adalah berdasarkan Kategori tertinggi (3/4/5) yang didiagnosis bagi individu ini. Sebagai contoh, jika individu yang dilindungi didiagnos sebagai pesakit Kategori 4 COVID-19 semasa dimasukkan ke hospital dan kemudiannya berlarutan sehingga ke Kategori 5 COVID-19, individu tersebut boleh menuntut faedah Kategori 5 di mana dia akan dibayar sehingga RM25,000.
 

5. Hanya satu tuntutan sahaja boleh dilakukan sepanjang hayat dari Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern General Insurance (Malaysia) atau Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad.
 

6. Dana RM1.0 juta adalah had gabungan untuk Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern General Insurance (Malaysia) dan Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad.
 

7.Syarikat berhak untuk mengubah dan / atau menghentikan Program lebih awal, sekiranya berlaku perubahan.

Klik di sini untuk Soalan Lazim mengenai cara-cara mendaftar i-Get In Touch, terma dan syarat serta pengecualian program. 

 

Dana COVID-19 (bagi pelanggan Great Eastern Takaful)

Dengan bermulanya Program Imunisasi COVID-19 Nasional di Malaysia pada 24 Februari 2021, kami dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran Dana Vaksin COVID-19 ("Dana") untuk memberikan bantuan kewangan percuma kepada pelanggan kami yang mengalami kesan sampingan teruk yang mungkin timbul selepas menerima vaksin COVID-19.

Sebagai inisiatif berniat baik, Syarikat telah memperuntukkan Dana Vaksin COVID-19 RM1.0 juta untuk pelanggan kami yang mengalami kesan sampingan teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 dan Dana ini digunakan bagi semua orang yang dilindungi oleh Great Eastern Takaful yang merupakan pengguna i-Get In Touch berdaftar dan di mana sijilnya berkuat kuasa semasa tempoh lindungan, kecuali Manfaat Pekerja Kumpulan Wajib, sjil yang mempunyai tempoh perlindungan kurang dari 1 tahun dan MySalam. Tempoh lindungan bermula dari 25 Februari 2021 hingga 31 Disember 2021, atau apabila mencapai had tuntutan maksimum RM1.0 juta, yang mana yang lebih awal.

Dana memberikan faedah berikut:

 • Manfaat Tunai Hospital Harian: RM200 sehari hingga tujuh (7) hari untuk kemasukan ke hospital di Malaysia yang mengehendaki rawatan perubatan yang diperlukan akibat AEFI dalam tempoh 14 hari selepas menerima Vaksin COVID-19.

 • Manfaat Kematian: Jumlah sekali gus RM10,000 bagi setiap orang yang dilindungi sekiranya kematian berkaitan dengan AEFI dalam tempoh 30 hari selepas menerima Vaksin COVID-19 ATAU daripada tarikh kemasukan ke hospital akibat AEFI, mana yang kemudian. Manfaat kematian ini dibayar atas faedah kematian sijil takaful lain, jika ada.

Catatan:

"Vaksin COVID-19" merujuk kepada sebarang vaksin COVID-19 (termasuk dos pertama dan dos berikutnya) yang diluluskan untuk digunakan di Malaysia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan ditadbir oleh pegawai perubatan berdaftar di lokasi yang ditentukan oleh KKM dalam Malaysia.

Tiada faedah yang akan dibayar sekiranya Vaksin COVID-19 diberikan dalam tempoh 14 hari pertama daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana kemudian.

Hanya satu tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap orang yang dilindungi dari Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) atau Great Eastern General Insurance (Malaysia).

Dana RM1.0 juta ialah had gabungan untuk Great Eastern Takaful Berhad, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) dan Great Eastern General Insurance (Malaysia).

Syarikat berhak untuk mengubah dan/atau menghentikan Dana lebih awal, sekiranya syarat dan keadaan lazim berubah.

Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan, anda boleh menghantar e-mel ke i-greatcare@greateasterntakaful.com atau menghubungi Careline Perkhidmatan Pelanggan kami di 1300-13-8338.

 

Soalan-soalan Lazim

1. Apakah yang dilindungi oleh Dana Vaksin COVID-19?

Manfaat

 Penerangan

 Jumlah Perlindungan

Manfaat Tunai Hospital Harian

Manfaat harian dibayar untuk maksimum tujuh (7) hari berturut-turut bagi setiap hari orang dilindungi yang layak memasuki hospital semasa tempoh layak disebabkan semata-mata oleh kesan sampingan yang teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) dalam tempoh 14 hari selepas menerima Vaksin COVID-19 yang diluluskan.

 

RM200 sehari

 Manfaat Kematian

Bayaran sekali gus jika orang yang dilindungi meninggal dunia disebabkan oleh AEFI dalam tempoh 30 hari sejak menerima Vaksin COVID-19 atau daripada tarikh kemasukan ke hospital kerana AEFI, mana yang kemudian.

 

RM10,000 setiap orang yang dilindungi

 • Kemasukan orang layak yang dilindungi ke hospital kerana kesan sampingan teruk berikutan suntikan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 mesti dipertimbangkan dari segi perubatan oleh pengamal perubatan berdaftar.

 • Tarikh penyerahan tuntutan oleh orang dilindungi yang layak mesti berlaku dalam tempoh sah Dana Vaksin COVID-19. Tarikh penyerahan tuntutan akan dianggap sebagai tarikh orang dilindungi yang layak menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan kami mengakui penerimaannya.

 • Manfaat Tunai Hospital Setiap Hari hanya perlu dibayar sekali untuk setiap orang dilindungi yang layak walaupun beliau dimasukkan ke hospital berkali-kali kerana mengalami kesan teruk berikutan imunisasi (AEFI) vaksin COVID-19 dalam tempoh perlindungan.

 • "Vaksin COVID-19" merujuk kepada sebarang vaksin COVID-19 (termasuk dos pertama dan dos berikutnya) yang diluluskan untuk digunakan di Malaysia oleh Kementerian Kesihatan (KKM) dan ditadbir oleh pegawai perubatan berdaftar di lokasi yang ditentukan oleh KKM di Malaysia.

2. Adakah saya layak untuk Dana Vaksin COVID-19 sekiranya saya bukan merupakan pengguna i-Get In Touch yang berdaftar?

Tidak, tuntutan anda akan ditolak kerana tidak memenuhi syarat sebagai pengguna i-Get In Touch yang berdaftar.

3. Adakah terdapat sebarang tempoh menunggu untuk manfaat boleh dibayar?

Ya, terdapat tempoh menunggu selama 14 hari daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana satu kemudian. Tarikh penerimaan Vaksin COVID-19 mestilah lebih dari 14 hari daripada tarikh permulaan risiko atau tarikh pengembalian sijil, yang mana kemudian.

4. Bolehkah saya membuat pelbagai tuntutan sekiranya saya dimasukkan ke hospital lebih dari sekali akibat kesan sampingan teruk berikutan imunisasi (AEFI) suntikan vaksin COVID-19?

Tidak, Manfaat Tunai Hospital Harian dibayar sekali untuk setiap orang dilindungi yang layak, walaupun kemasukan ke hospital pertama adalah kurang daripada 7 hari.

5. Adakah ia merangkumi hospital swasta dan kerajaan di Malaysia, dan hospital di luar Malaysia?

Kelayakan untuk Manfaat Tunai Hospital Harian terpakai untuk hospital swasta dan kerajaan di Malaysia. Kemasukan ke hospital di luar Malaysia tidak dilindungi.

Walau bagaimanapun, Manfaat Kematian perlu dibayar walaupun orang yang dilindungi berada di luar Malaysia.

 

Dana Vaksin COVID-19 (bagi rakyat Malaysia yang bukan pelanggan Great Eastern Takaful)  

Untuk maklumat lanjut kempen Dana Vaksin COVID-19 bagi rakyat Malaysia yang bukan pelanggan Great Eastern, klik di sini.

 

Lanjutan Program Perlindungan COVID-19 untuk Pelan Perubatan 

Great Eastern Takaful akan menyediakan perlindungan rawatan untuk pesakit COVID-19 di mana-mana hospital kerajaan kepada orang yang dilindungi di bawah pelan perubatan kami, terutamanya, Elaun Tunai Harian di Hospital Kerajaan Malaysia dan pembayaran balik perbelanjaan bagi ujian diagnosis sebelum kemasukan hospital (tertakluk kepada terma dan syarat dalam pelan perubatan masing-masing).

Walaupun pada hakikatnya, semua pelan perubatan mengenakan pengecualian terhadap penyakit berjangkit yang memerlukan pelaksanaan kuarantin dari segi undang-undang, kami menepikan pengecualian ini (bagi penghospitalan di mana-mana hospital kerajaan) memandangkan jumlah orang yang terjangkiti semakin meningkat.

Selanjutnya, hospitalisasi disebabkan kesan yang buruk daripada program imunisasi disebabkan vaksin COVID-19 juga dilindungi di bawah pelan perubatan kami, tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat di pelan perubatan masing-masing.

Perlindungan ini akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021.

 

Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”)

Adalah dimaklumkan bahawa Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”) telah dilanjutkan ke 31 Disember 2021.

Selaras dengan pelepasan daripada Kerajaan ketika penularan wabak COVID-19, Syarikat akan membenarkan pemilik sijil Takaful yang terjejas kewangannya disebabkan COVID-19 atau Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) untuk menangguh bayaran caruman tetap mereka selama 3 bulan tanpa menjejaskan perlindungan sijil.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Soalan Lazim.

 

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo