Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

i-Great Murni 2.0

i-Great Murni 2.0  – Great Eastern Takaful

i-Great Murni 2.0

Kini, anda boleh mendapat perlindungan semudah mungkin. Kuasa menentukan apa yang terbaik untuk kewangan anda terletak di tangan anda sendiri dan penuhi keperluan perlindungan anda. Capai hasrat murni anda dengan i-Great Murni 2.0

Manfaat-manfaat Utama

Penyelesaian Takaful
Pengunderaitan Perubatan Dipermudahkan

Dapatkan pelan ini tanpa sebarang kerumitan.

Penyelesaian Takaful
Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000

Pilih amaun perlindungan bermula dari RM100,000 sehingga RM500,000 untuk manfaat kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) untuk melindungi orang yang disayangi daripada beban kewangan.

*i-Great Murni 2.0 dengan jumlah perlindungan RM100,000 dan ke bawah adalah diklasifikasikan di bawah inisiatif Perlindungan Tenang oleh Bank Negara Malaysia.

Penyelesaian Takaful
Elaun Pengurusan Pengebumian

Jika berlaku kematian, keluarga anda akan menerima RM5,000 yang didahulukan daripada Manfaat Kematian untuk membantu mereka dalam pengurusan pengebumian.

Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan

Anda layak menerima Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan, jika ada, di bawah pelan ini. Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan akan dibayar kepada anda melalui sebarang kaedah yang dianggap wajar oleh Pengendali Takaful.

Nota: Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan akan dikira secara tahunan.


Kalkulator

Kalkulator Analisis Keperluan
Klik di sini untuk anggaran amaun perlindungan yang diperlukan.

Kalkulator Bajet Kewangan
Klik di sini untuk mengetahui caruman yang perlu dibayar mengikut kemampuan anda.

Penyelesaian Takaful

Dapatkan pelan ini

Jika anda ingin mengetahui bagaimana untuk dapatkan pelan ini, klik di sini.

Nota dan Penafian:

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Pegawai kami di 03-4259 8335 atau emel kepada DirectChannelMarketing@greateasterntakaful.com.

Nota kaki

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H) dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Tiada pengantara yang terlibat dalam promosi atau pemasaran produk yang ditawarkan melalui saluran langsung.

Notis Penting
  1. i-Great Murni 2.0 merupakan pelan takaful bertempoh dengan caruman berkala yang meningkat. Anda seharusnya berpuas hati bahawa pelan ini akan memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya dan caruman yang dibayar di bawah sijil ini adalah jumlah yang anda mampu bayar.

  2. Jika berlaku penyerahan, anda tidak sepatutnya menjangkakan untuk menerima sebarang nilai daripada sijil. Walau bagaimanapun, Tabarru' yang belum luput daripada Dana Tabarru' dan caruman yang tidak diperuntukkan yang belum diperolehi daripada dana Pengendali Takaful (jika ada) akan dibayar kepada anda.

  3. Tempoh rujukan percuma selama 15 hari daripada tarikh penghantaran sijil diberi kepada anda untuk meneliti kesesuaian pelan. Jika sijil ini dikembalikan kepada Pengendali Takaful dalam tempoh ini, Pengendali Takaful akan mengembalikan jumlah caruman yang dibayar.

  4. Anda hendaklah terus membayar caruman anda secara tetap sehingga pelan anda matang supaya anda mendapat perlindungan berterusan. Kegagalan untuk berbuat demikian mungkin menyebabkan perlindungan anda tamat sebelum masanya.

  5. Jika anda beralih sijil anda daripada satu Pengendali Takaful kepada yang lain atau anda menggantikan sijil semasa anda dengan sijil lain dengan Pengendali Takaful yang sama, anda mungkin perlu menghantar permohonan di mana penerimaan cadangan anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan pada masa penukaran atau penggantian.
Penafian

Maklumat ini hanyalah untuk pemberitahuan am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk brosur, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh Sijil bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan ciri-ciri dan manfaat-manfaat pelan sebelum menyertai pelan ini. 

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo